Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.LIBERTATE.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu oraz warunki świadczenia Usług opisanych poniżej przez firmę Katarzyna Iftemie LIBERTATE z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10, lok. 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6751788836, REGON: 5226594618, e-mail: libertate.terapiaonline@gmail.com (Usługodawca”), będącą podmiotem prowadzącym Serwis internetowy działający pod adresem internetowym: www.libertate.pl („Gabinet Online”).
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Gabinetu Online oraz warunki, które obejmują:

 1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
DEFINICJE

1. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, określenia użyte w treści niniejszego Regulaminu będą posiadać następujące znaczenie:

GABINET ONLINE (lub SERWIS) – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.libertate.pl;
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną polegające na rezerwacji terminu Konsultacji Online u Specjalisty;
SPECJALISTA – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, superwizora, seksuologa, psychodietetyka, fizjoterapeuty, położnej, dietetyka, doradcy zawodowego, doradcy laktacyjnego, mediatora, a także weterynarza lub inna osoba niewymieniona powyżej udzielająca świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia;
KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego);
KONSULTACJA ONLINE – oznacza udzielanie przez Specjalistę świadczeń zdrowotnych lub okołozdrowotnych, w szczególności polegających na konsultacji, diagnozie lub terapii dokonywanymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak telefon, czat oraz wideokonsultacja;
POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument udostępniony w Serwisie zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług;
KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.);
DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego;
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu, stanowiący wiążącą Umowę pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami;
STRONY – oznacza stronę Umowy, tj. Usługodawca (Katarzyna Iftemie LIBERTATE, ul. Zamknięta 10, lok. 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6751788836, REGON: 5226594618) i Usługobiorca (jak również każdego z nich osobno jako „STRONA”);
ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
UMOWA – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie przez Usługodawcę;
USŁUGI SPECJALISTYCZNE – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klientów przez Specjalistów w formie Konsultacji Online;
KONSULTACJE ONLINE – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klientów, realizowane każdorazowo przez Specjalistę, polegająca na udzielaniu pomocy specjalistycznej;
SIŁA WYŻSZA – oznacza niezależne od woli Strony zdarzenie uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego Strona nie mogła przewidzieć ani zapobiec, ani przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności (pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w zdaniu poprzednim): (1) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, epidemie; (2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itd.; (3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; (4) strajki powszechne i lokauty lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje;
USŁUGOBIORCA – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
USŁUGODAWCA – Katarzyna Iftemie prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Katarzyna Iftemie LIBERTATE“ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zamkniętej 10, lok 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6751788836, REGON: 5226594618, e-mail: libertate.terapiaonline@gmail.com;
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. Z 2020 roku, poz. 287, ze zm.);
USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz kontaktowy, którego wypełnienie pozwala na kontakt z Usługodawcą i uzyskanie dodatkowych informacji na temat świadczonych Usług;
FORMULARZ REZERWACJI– formularz rezerwacyjny, którego wypełnienie pozwala na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług;
OPŁATA – świadczenie pieniężne uiszczane przez Klienta za świadczone Usługi.

USŁUGI ŚWIADCZONE ELEKTRONICZNIE

1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu usługi polegające na:

 1. udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL;
 2. udostępnieniu wyszukiwarki Specjalistów;
 3. umożliwianiu zadawania pytań dotyczących Usług Specjalistycznych świadczonych przez Specjalistów z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego;
 4. udzielaniu za pośrednictwem Serwisu informacji o warunkach świadczenia Usług Specjalistycznych;
 5. rezerwowaniu terminu Konsultacji Online u Specjalisty, w szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego kalendarza oraz formularz rezerwacji;

2. Gabinet Online świadczy jedynie usługi pomocnicze niezbędne do umożliwienia komunikacji pomiędzy Profesjonalistami i Pacjentami w celu rezerwacji, organizacji i zarządzania Konsultacjami u Profesjonalisty. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że Gabinet Online nie bierze udziału w świadczeniu usług opieki zdrowotnej, nie udziela świadczeń zdrowotnych ani okołozdrowotnych.
3. Gabinet Online może prosić Klientów, w imieniu Specjalistów, o przesłanie przed rozpoczęciem Konsultacji Online dodatkowej informacji na temat ich stanu zdrowia. Przesłanie tych informacji ma pomóc Specjalistom przygotować się do Konsultacji Online, co oszczędzi czas w ich trakcie. Gabinet Online ogranicza się wyłącznie do przesłania tych informacji do Specjalistów.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Warunkiem przeglądania i korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript. Gabinet Online nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu we wszystkich dostępnych wersjach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych i obszarach geograficznych.
2.Z wyjątkiem usługi w zakresie rezerwacji terminu Konsultacji Online u Specjalisty, zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
3.Z wyjątkiem usługi w zakresie rezerwacji terminu Konsultacji Online u Specjalisty, Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku usług niemających charakteru ciągłego (usługi informacyjne i komunikacyjne) umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie w razie opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
4.W trakcie korzystania z Serwisu Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i jest zobowiązany w szczególności do:

 1. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający dóbr osób trzecich oraz nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy;
 2. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne;
 3. powstrzymywania się od wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itd., korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami.

5.Usługi oferowane poprzez Usługodawcę są świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet i w związku z tym podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z korzystaniem z tej sieci. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Serwisu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną
Usługobiorcy.
6.Z uwagi na konieczność przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych usług w ramach Serwisu.

REZERWACJA KONSULTACJI ONLINE – OGÓLNE WARUNKI

1.Konsultacja Online oznacza udzielanie przez Specjalistę świadczeń zdrowotnych lub okołozdrowotnych, w szczególności polegających na konsultacji, diagnozie lub terapii dokonywanymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak telefon, czat oraz wideokonsultacja.
2.Konsultacje Online nie są przeznaczone dla Klientów wymagających hospitalizacji lub w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. W takim przypadku Specjalista może odmówić wykonania usługi.
3.Rezerwując Konsultację Online u Specjalisty Klient zawiera ze Specjalistą wiążącą umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia. Za realizację tej umowy odpowiada wyłącznie Specjalista.
4.Z Usług Specjalistycznych korzystać mogą osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Usługobiorca nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do korzystania z usługi niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy wysłać wiadomością e-mail na adres: libertate.terapiaonline@gmail.com lub kontakt@libertate.pl. Jeśli zgoda nie zostanie przesłana mailowo w formie elektronicznej (pdf lub plik graficzny np. jpg lub png) w ciągu 24h przed planowanym terminem spotkania, to Konsultacja Online nie odbędzie się, a wpłacone za nią środki nie zostaną zwrócone. Gabinet Online zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości opiekuna prawnego oraz ewentualnego skonsultowania z nim zasad świadczenia Usług Specjalistycznych.
5.Zarezerwowanie Konsultacji Online u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta o stanie zdrowia uniemożliwi zarezerwowanie Konsultacji Online. W trakcie rezerwowania terminu Konsultacji Online przez Serwis, Klient może zdecydować się na wypełnienie ankiety
dotyczącej jego stanu zdrowia. Wyniki tej ankiety zostaną przekazane do wybranego przez Klienta Specjalisty, u którego Klient umawia wizytę. Przekazanie takich danych ma pomóc Specjaliście w przygotowaniu się do wizyty.
6.W celu korzystania z Konsultacji Online Klient prócz spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4.1 musi posiadać mikrofon i kamerę, które muszą być zainstalowane i aktywowane. Minimalna zalecana rozdzielczość ekranu to 1024×728 pikseli.

REZERWACJA KONSULTACJI ONLINE – SZCZEGÓŁOWE ZASADY

1.Rezerwacji Konsultacji Online dokonuje się w Serwisie za pomocą formularza rezerwacji. W tym celu należy:

 1. wybrać rodzaj Usługi Specjalistycznej, Specjalistę oraz termin spośród dostępnych terminów w wirtualnym kalendarzu;
 2. podać dane, które umożliwią Specjaliście identyfikację i kontakt z Klientem;
 3. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich warunki;
 4. zatwierdzić dostępny w Serwisie formularz, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami “rezerwuję z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

2.Gabinet Online potwierdza rezerwację terminu Konsultacji Online w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres Klienta podany przez niego w formularzu. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie rodzaju Usługi Specjalistycznej, Specjalisty oraz terminu Konsultacji Online.
3.Konsultacje Online są udzielane za Opłatą określoną przez Specjalistę. Opłata określona jest w polskich złotych i jest Opłatą brutto. Specjalista określa również czas trwania konsultacji oraz jej zakres.
4.Opłaty należy dokonać za pośrednictwem systemu Tpay, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-894 Poznań) przy placu Władysława Andersa 3, zgodnie regulaminem usług dostępnym pod adresem: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf.
5.Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty niezwłocznie po zarezerwowaniu terminu Konsultacji Online. Opłata powinna być dokonana w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Specjalista nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie Opłaty po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.
6.Opłata nie ma charakteru zaliczki.

KONSULTACJA ONLINE – ODWOŁANIE REZERWACJI

1.W przypadku, gdy Klient spóźnia się na Konsultację online, zobowiązany jest do poinformowania Specjalisty najszybciej jak to możliwe. Specjalista może, ale nie jest zobowiązany, do przełożenia Konsultacji Online na inny termin. Bez względu, czy Konsultacja Online została przełożona na inny termin, Specjalista ma prawo do zatrzymania Opłaty, również w sytuacji, gdy z winy Klienta Konsultacja Online się nie odbyła.
2.Czas rozpoczęcia Konsultacji Online może zostać przełożony przez Specjalistę do 30 minut (np. z uwagi na przedłużenie się poprzedniej Konsultacji Online). W przypadku, gdy czas oczekiwania na Konsultację online przekracza 30 minut, Konsultacja Online zostanie przełożona na uzgodniony z Klientem termin bez dodatkowych Opłat ze strony Klienta, albo Opłata zostanie zwrócona.
3.Klient może odwołać rezerwację Konsultacji Online lub przełożyć jej termin najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem Konsultacji Online. Jeśli Klient odwoła rezerwację z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny Opłata nie zostanie zwrócona ani przeniesiona na inny termin.
4.Specjalista ma prawo odwołania Konsultacji Online, informując o tym Klienta. Nowy termin Konsultacji Online winien zostać uzgodniony przez Klienta i Specjalistę. Jeżeli nie uda się uzgodnić nowego terminu Konsultacji Online Klient ma prawo do otrzymania zwrotu Opłaty. W przypadku, gdy Specjalista nie pojawia się na Konsultacji Online bez uprzedniego poinformowania Klienta o jej odwołaniu lub nie oferując możliwości przełożenia Konsultacji Online na inny, uzgodniony termin, Klient ma prawo do zwrotu całości Opłaty.
5.Jeśli Usługobiorca nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Usług Specjalistycznych (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie bycie pod wpływem substancji odurzających), Konsultacja Online może zostać przerwana, bez zwrotu Opłaty.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

1. Klienci są zobowiązani do przekazania Specjalistom danych osobowych, które są niezbędne dla celów tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli taka dokumentacja będzie prowadzona) oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu.
2. Klient akceptuje, że w niektórych przypadkach dla celu udzielenia Konsultacji Online będzie konieczne podanie dodatkowych danych osobowych. Specjalista przekaże Klientowi informacje, jakie dodatkowe dane są niezbędne.
3. Adres e-mail Klienta i numer telefonu są niezbędne Specjaliście w celu identyfikacji Klienta. Dane te są również wykorzystywane do kontaktu z Klientem. Klient jest zobowiązany poinformować Specjalistę w przypadku zmiany tych danych.
4. Podanie danych przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługodawcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
5. Klient nie może wykorzystywać Konsultacji Online dla celów niezgodnych z prawem, jak również nie może w czasie Konsultacji Online posługiwać się językiem wulgarnym, nie może publikować materiałów rasistowskich czy obraźliwych. Klientowi zabrania się naruszenia praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej.
6. Konsultacje Online są udzielane wyłącznie dla Klienta. Klient nie może nagrywać ich przebiegu ani nie może publikować jakichkolwiek materiałów ich dotyczących.
7. Klient zobowiązuje się zwolnić Gabinet Online z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty w przypadku naruszenia Regulaminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI SPECJALISTÓW

1. Specjalista udziela Konsultacji Online z należytą starannością.
2. Specjalista może nagrywać przebieg Konsultacji Online oraz tworzyć dokumentację medyczną (jeżeli obowiązek jej tworzenia nakładają przepisy prawa) lub tworzyć inną dokumentację z przebiegu Konsultacji Online. Specjalista będzie przechowywał te dokumentację przez okres wymagany przepisami prawa. Gabinet Online nie jest odpowiedzialny za stworzenie, przechowywanie ani aktualizowanie dokumentacji medycznej.
3. Specjalista jest wyłącznie odpowiedzialny za przechowywanie dokumentacji medycznej lub innych dokumentów powstałych w związku z Konsultacjami Online. Specjalista jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONSULTACJE ONLINE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Specjalista jest wyłącznie zobowiązany do udzielania Konsultacji Online, sformułowania diagnozy i przekazania zaleceń Klientowi.
2. Gabinet Online jest jedynie odpowiedzialny za świadczenie usług pomocniczych niezbędnych do umożliwienia komunikacji pomiędzy Specjalistami i Klientami w celu rezerwacji, organizacji i zarządzania Konsultacjami Online oraz za dostęp do Serwisu.
3. Odpowiedzialność Specjalisty oraz Gabinetu Online jest wyłączona, jeżeli Klient przekazał nieprawdziwe, błędne, niepoprawne lub wprowadzające w błąd informacje lub dane.
4. Pacjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Gabinet Online świadczy usługi pomocnicze niezbędne do umożliwienia komunikacji pomiędzy Specjalistami i Pacjentami w celu rezerwacji, organizacji i zarządzania Konsultacjami Online i nie świadczy usług zdrowotnych czy okołozdrowotnych.
5. Gabinet Online nie jest odpowiedzialny za: (i) diagnozę Klienta dokonaną przez Specjalistę; (ii) zalecenia wydane przez Specjalistę; (iii) błędne lub niedokładne informacje przekazane Klientowi przez Specjalistę; (iv) brak należytej staranności Specjalisty.
6. Gabinet Online nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub zawieszenia Konsultacji Online lub Serwisu, które były związane ze sprzętem Klienta lub Specjalisty lub ich połączeniem internetowym.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługobiorca będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta).
2. Usługodawca udostępnia wzór formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wspomnianego formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.
5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Prawo odstąpienia od zawartej Umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 pkt 1, 3-6 i 8 ustawy o prawach konsumenta.
9. Postanowienia niniejszego pkt. 11 dotyczące Konsumentów oraz właściwe przepisy prawa dotyczące prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu efektywnego świadczenia usług, Usługodawca jest uprawniony do zbierania oraz przetwarzania danych osobowych należących do Usługobiorców w zakresie koniecznym dla realizacji usług oraz weryfikacji sposobu korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Zbierane dane osobowe mogą być także przetwarzane automatycznie, za pomocą plików cookies, tagów lub innych
metod przetwarzania i weryfikacji danych.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych) (dalej jako „RODO”), Ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych”), Polityką Prywatności (dostępną pod adresem: https://libertate.pl/polityka-prywatności/) oraz innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danych okolicznościach.

WSPARCI TECHNICZNE

1. Usługodawca zapewnia wsparcie techniczne w związku z operacyjnymi i technicznymi problemami dotyczącymi Serwisu w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.
2. Wsparcie, o którym mowa powyżej jest udzielane poprzez odpowiedzi na pytania przekazane za pomocą formularza kontaktowego lub w wiadomości e-mail.

REKLAMACJE

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Reklamacje należy składać:

 1. pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy;
 2. pocztą elektroniczną na adres: libertate.terapiaonline@gmail.com lub kontakt@libertate.pl;

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
 2. szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Usługobiorcę informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Usługobiorcy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Usługobiorcę w ramach zgłoszenia.

PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis oraz jego poszczególne elementy składowe stanowią utwór, które są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.).
2. Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Serwisu w tym grafik, opisów, zdjęć produktów, materiałów handlowych i treści marketingowych, zawartości strony internetowej i kodu źródłowego strony przysługują Usługodawcy. Usługodawca oświadcza, że akceptacja ani wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Usługobiorców, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich.
3. Wszelkie prawa majątkowe do Serwisu oraz jego elementów, wskazanych w ust. 1 oraz wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Usługodawcy.
4. Usługobiorca ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nienaruszający praw Usługodawcy i innych Usługobiorców, w tym w szczególności do przeglądania zawartości Serwisu, dokonywania rezerwacji terminu Konsultacji Online czy też kontaktowania się z Usługodawcą.
5. Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do: (i) przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy, (ii) powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w jakimkolwiek miejscu Serwisu, w szczególności: naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, (iii) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Usługobiorców, (iv) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, stanowiących nieuprawnioną ingerencję w system informatyczny Usługodawcy (w tym jego kod źródłowy oraz bazy danych), oraz działań które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Serwisu w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub żądania organu administracji publicznej lub innego do tego uprawnionego lub sądu polskiego lub zagranicznego, albo też wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z
usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mogących powodować odpowiedzialność prawną (w szczególności cywilną lub karną) lub też mogąca prowadzić do naruszenia praw osób trzecich, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z otrzymanym zawiadomieniem, żądaniem lub wiarygodną wiadomością.

FORMA, ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub wadliwe w inny sposób:

 1. przyjmuje się, że będzie rozumiane, w zakresie, w jakim to możliwe, jako sformułowane i ograniczone w taki sposób, aby mogło zostać uznane za ważne i skuteczne lub też zostanie zastąpione przez ważne i niewadliwe postanowienia, których treść i skutki prawne powinny być możliwie podobne w odniesieniu do ich skutków w stosunku do zastępowanych postanowień, a Usługodawca i Usługobiorca zgadzają się podjąć wszelkie uzasadnione starania, aby osiągnąć cel tego postanowienia przez takie nowe ważne i wykonalne postanowienia;
 2. w przypadku, gdy powyższe nie będzie możliwe, wszystkie pozostałe warunki i zobowiązania zawarte w Regulaminie pozostaną w pełni w mocy, poza zakresem, w jakim są one zależne od siebie nawzajem lub sobie nawzajem podporządkowane, Regulamin pozostaje w pełni w mocy co do pozostałych postanowień i będzie wykładany w każdym przypadku tak, jak gdyby takie nieważne,
  niewykonalne, nieskuteczne lub wadliwe postanowienie zostało pominięte.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Usługobiorca będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania
pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. Konsument uprawniony jest również do skorzystania, pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr, z instrumentów rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą
unijnej platformy internetowej ODR. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy o świadczenie usług.
3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).
4. Spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym Konsumentem (lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd powszechny Rzeczpospolitej Polskiej właściwy miejscowo dla siedziby podmiotu prowadzącego Serwis.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zobowiązane są: (i) współpracować przy realizacji postanowień Umowy w dobrej wierze, w duchu wzajemnej lojalności oraz z poszanowaniem uzasadnionych wzajemnych interesów; (ii) do aktywnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy, w tym wzajemnego przekazywania informacji mających znaczenie dla należytego wykonania zobowiązań umownych Stron.
2. W odniesieniu do danych adresowych Stron (w szczególności adresu poczty elektronicznej oraz adresu fizycznego dla przekazywania tradycyjnej korespondencji), Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego zawiadamiania o przeszkodach mających negatywny wpływ na realizację umowy oraz o zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
4. Wszelkie czynności i działania wykonywane przez Strony na postawie Umowy uważa się za wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie od miejsca faktycznego pobytu Usługobiorcy w chwili korzystania z Serwisu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej.
6. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Serwisu przepisów prawa. Usługodawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Do Usług świadczonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy.
7. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Serwisie pod adresem: https://libertate.pl/regulamin w dniu 07.11.2023 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO WWW.LIBERTATE.PL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Katarzyna Iftemie

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

„Katarzyna Iftemie LIBERTATE“

z siedzibą w Krakowie,

przy ul. Zamkniętej 10, lok 1.5, 30-554 Kraków,

NIP: 6751788836, REGON: 5226594618

e-mail: libertate.terapiaonline@gmail.com

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenie usługi polegającej na rezerwacji terminu Konsultacji Online u Specjalisty zawartej dnia …………………………………..

[IMIĘ I NAZWISKO]

………………………………..

[ADRES]

…………………………………………….

[DATA]

……………………………………………….

[PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

Chcesz rozpocząć z nami terapię?