Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA SERWISU INTERNETOWEGO WWW.LIBERTATE.PL

INFORMACJE OGÓLNE

Administrator serwisu internetowego www.libertate.pl dokłada wszelkich starań, by ochrona danych osobowych wszystkich Klientów serwisu, była sprawą priorytetową, tak by każdy Klient czuł się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe, podczas korzystania z serwisu.

Niniejsza Klauzula Informacyjna zawiera informacje, wyjaśnia zakres i zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnianych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług świadczonych przez firmę Katarzyna Iftemie LIBERTATE z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10, lok. 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6751788836,
REGON: 5226594618, e-mail:
libertate.terapiaonline@gmail.com. Niniejsza Klauzula zawiera także informację dotyczące przysługujących Klientowi praw, jak także obowiązki administratora w stosunku do przetwarzanych danych oraz informacje o używaniu plików cookies.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności oraz niniejszej klauzuli podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Katarzyna Iftemie LIBERTATE z siedzibą
w Krakowie, ul. Zamknięta 10, lok. 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6751788836,
REGON: 5226594618
zwana dalej: „Administratorem”.

Wszystkie pytania dotyczące spraw przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kierować na adres e-mail libertate.terapiaonline@gmail.com.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzania danych osobowych, w szczególności zawierających imię, nazwisko i/lub pseudonim, adres e-mail, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – adres siedziby firmy oraz numeru NIP, odbywa się w celu:

 • wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań na rzecz Klienta przed zawarciem umowy. Podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych należących do Administratora, zwłaszcza w zakresie księgowości i rachunkowości, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, tj. oceny prawidłowości wykonania umów, zasadności kierowanych roszczeń oraz polepszenia standardów obsługi. Podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. f) RODO;
 • marketingu, czyli udostępniania i dostarczania materiałów informacyjno-promocyjnych, w oparciu o wyrażoną zgodę na temat świadczonych przez Administratora usług – jedynie w przypadku wyrażenia takiej zgody. Podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • realizacji umowy dotyczącej usług i usług specjalistycznych
 • komunikacji z Klientem ( formularz kontaktowy itp.)
 • promocji oferty Administratora,
 • marketingu, remarketingu, afiliacji,
 • personalizacji Serwisu dla Klientów,
 • działań analitycznych i statystycznych,
 • windykacji należności,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach Serwisu poprzez:

 • Informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach;
 • Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
 • Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Każdy Klient podaje informacje Administratorowi dobrowolnie. Dane podane w formularzu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim tylko i wyłącznie za zgodą Klienta, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

Dane te zostaną przetwarzane w celu wynikającym z funkcji każdego formularza, np. w celu dokonania rezerwacji usługi lub kontaktu handlowego. Ponadto dane udostępnione w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, takim jak:

 • dostawcom usług hostingowych serwerów;
 • podmiotowi świadczącemu usługi księgowe dla Administratora;
 • dostawcy narzędzi komunikacyjnych (poczta e-mail, chat) oraz dostawcy usług komunikacji audio/video;
 • dostawcy narzędzi analitycznych (analiza zachowań Użytkowników);
 • Specjalistom – w odniesieniu do Klientów;
 • Klientom – w odniesieniu do Specjalistów.

Administrator może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: wszystkie dane podane w formularzu rejestracyjnym, w szczególności zawierające imię, nazwisko i/lub pseudonim, adres e-mail, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – adres siedziby firmy oraz numeru NIP.

Ponadto w kategoriach przetwarzanych danych osobowych mogą znajdować się informacje dotyczące zdrowia, kondycji psychicznej, przekonań, poglądów oraz inny rodzaj danych, udostępniony w związku z korzystaniem z usług specjalistycznych oraz usług w zakresie szeroko pojętego zdrowia. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. wyraźna zgoda na przetwarzanie danych w celu pomocy w wyborze specjalisty, który będzie świadczył usługi w szeroko pojętym zakresie zdrowia, a także psychoterapeuty lub psychologa, który będzie świadczył usługi psychologiczne. Podstawę przetwarzania tych danych mogą również stanowić: a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO; b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; c. art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, zwane dalej „rozporządzenie RODO”.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnione Administratorowi będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji umów i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności tych dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i faktur, a także do końca upływu terminu przedawnienia ewentualnie wniesionych roszczeń, w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesów prawnych Administratora.

Przetwarzane dane osobowe, które pozyskane zostały w oparciu o udzieloną zgodę, będą przechowywane na czas istnienia uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.

UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązuje się nie udostępniać ani nie przekazywać przetwarzanych danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Wyjątek stanowią podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora (w szczególności Specjaliści realizujących usługi oferowane przez Administratora) oraz podmioty, z którymi Administrator zawrze odpowiednie umowy.

Dane osobowe będą udostępniane psychoterapeucie/psychologowi w celu świadczenia usługi psychologicznej i/lub innemu upoważnionemu specjaliście, w celu świadczenia usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Dane osobowe Klienta nie są przedmiotem sprzedaży, a na ich podstawie nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Poza celami wskazanymi w niniejszej Klauzuli Informacyjnej dane osobowe Klientów, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

PRAWA KLIENTÓW

Klient posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych w każdym momencie;
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu;
 • prawo uzyskania kopii podanych danych osobowych;
 • prawo do modyfikacji/poprawienia danych osobowych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do żądania usunięcia danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Klient uzna, że w trakcie przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Klienta. Stosując najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne zapewnia ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, dostępem do danych nieupoważnionych osób trzecich oraz utratą, zgubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Klauzuli Informacyjnej w każdym czasie, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Chcesz rozpocząć z nami terapię?